https://wn.nr/AHb24z  💌  c2x  코인100 개(약 5만원) 10개씩 10명  

 

https://wn.nr/FBDF84  180KLAY GETO 에어드랍 10개

 

https://wn.nr/Zg4vBB  CAMO LABEL 에어드랍 10개

 

https://wn.nr/2NyfsT   freemint (GENESIS) 가격 2BNB(100만원) x 4

 

https://wn.nr/wvxHE2  100USDT + Wrapped Hotels 화리권

 

https://wn.nr/8qkAwr  슬라임팜 에어드랍 x3

 

https://wn.nr/E4gqGH  웨더 걸즈 NFT  x 20 + konnect 명품 박스 x 50 

 

https://wn.nr/UEHTmm 열혈강호 에어드랍 1개(개비쌈) + 화리 50개